Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CD_2.jpg CD.jpg CD.jpg CD.jpg Anh_CD.jpg Trai_dat_anh.jpg Sodomachdientronggiadinhchonhadandunganh2.jpg 59323699_293608614859832_4469330899359498240_n.jpg 59684093_2384727698452677_9122465469612163072_n.jpg 59397624_419621212160723_1420212545095991296_n.jpg 59603358_1497308203727667_4085974865981472768_n.jpg 48408438_2277749022512454_2983276299457396736_n.jpg 48413028_329263234334456_5098483538810896384_n.jpg 48416287_593759221073056_2795386577067442176_n.jpg 49014012_1968387546614839_3383256781143670784_n.jpg 48425868_2241981046120902_6675738337564688384_n.jpg 48425862_371644530260237_9178771528790048768_n.jpg IMG_1543376403069_1543377396479.jpg IMG_1543370274347_1543377385234.jpg IMG_1543373131134_1543377371756.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phương Trung

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  K.Tra HK I (2016-2017)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Thị Toàn
  Ngày gửi: 23h:43' 07-12-2016
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 1350
  Số lượt thích: 0 người
  Phuong Trung secondary school
  Class: 6…………………………
  Full name: ……………………..
  THE FIRST SEMESTER TEST
  School year: 2016 –2017
  Subject: ENGLISH 6
  Time: 45 minutes

  
  
  I. Circle the letter before the word that isn’t in the same group with others. (1p)
  1. A. bike B. bus C. plane D. photo
  2. A. beautiful B. big C. market D. noisy
  3. A. train B. post office C. clinic D. supermarket
  4. A. mother B. father C. brother D. doctor

  I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (1ps)
  a. chair b. teacher c. school d. children
  a. goes b. watches c. classes d. brushes
  a. go b. open c. stereo d.doctor
  4. a. read b. teacher c. eat d. ahead

  II. Choose the correct answer. (2ps)
  My school is __________ to a bookstore.
  A. near B. next C. beside D. between
  How many books does Ba __________? 
  A. have B. has C. to have D. having
  3. This sign says “Stop”. You must __________.
  A. to stop B. stops C. stopping D. stop
  4. Does Lan have Math on Tuesday? - No, she __________.
  A. donʹt B. doesnʹt C. hasnʹt D. havenʹt
  5. She __________ her teeth every evening.
  A. brush B. to brush C. brushes D. brushing
  What is she doing ? she __________ to music
  A. listen B. listens C. listening D. is listening
  He has breakfast __________  six o`clock.
  A. at B. in C. on D. for
  __________ students are there in your school? 
  A. What B. How many C. Who D. Where

  III. Give the correct form of the verbs in brackets. (2ps)
  They (be) _________ doctors.
  She (not live ) _________ on Tran Phu street.
  My sisters can (play) _________ soccer.
  The students ( watch ) _________ television now.
  _______________
  _______________
  _______________
  _______________
  
  
  IV. Read the passage below then answer the questions. (2ps)
  Linh is twelve years old. She is a student in Nguyen Hue School. The school is near her house so she walks to school every morning. She has classes from 7.00 to 11.15. She has lunch at 12.00. In the afternoon, She does the housework and plays badminton. She usually does her homework in the evening. She goes to bed at 10.30.

  How old is Linh?
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…
  Is her school near her house?
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…
  How does she go to school?
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…
  What does she do in the afternoon?
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

  V. Rearrange these words to make complete sentences. (2ps)

  school / city. / is / My / the / in
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…
  listening / Nam/ now./ to/ music/ is
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…
   lives/ He/ near/ post-office./ the
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…
  any/ Are/ flowers/ there/ the/ park ?/ in
  ..…………...…………….……...…………….……...…………….…….....…

  ___ The end ___
   
  Gửi ý kiến

  Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung

  Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung