Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  20180522_090757.jpg NguoiLaiDoThamLangBeatInstrumentalVanSang3248825.mp3 20180522_085537.jpg 20180522_085537.jpg Tac_hai_cua_thuoc_la.flv Anh_lam_nam.jpg 29103289_1761722600564529_3354410260365312000_n.jpg Co_To_dao_xa.flv Toc_do_dang_gon_cua_Chuot_tui__Thuyet_minh.flv Tap_tinh_xa_hoi_cua_loai_ong__sinh_hoc_11.flv Thi_Nghiem_Quang_Hop__Lop_6__Full_HD.flv So_do_tu_duy.gif Img_0997_2.jpg 23795019_774253489445950_5704299594124248585_n.jpg IMG_20171002_072036.jpg CD_English_6_U10_B5.mp3 CD_English_6_U10_A5.mp3 CD_English_6_U10_A3.mp3 IMG_20170921_160359.jpg IMG_20170919_092541.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phương Trung

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TEST TERM 1 E 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Ngày gửi: 20h:55' 01-12-2017
  Dung lượng: 48.4 KB
  Số lượt tải: 1287
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
  Trường: THCS PHương Trung
  Họ và tên: ……………………….
  Lớp: 8 .…

  ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ I Code 1
  Môn : Tiếng Anh 8
  Năm học: 2017 - 2018
  Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

  I. Choose the word, which has underlined part pronouned differently from the others. (1pt)
  1. A. classmate B. character C. grade D. place
  2. A. tiger B. wife C. wisdom D. tire
  3. A. folk B. hold C. photo D. neighbor
  4. A. organized B. lived C. concerned D. established
  
   II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (2,5 pts)
  1. I’m sorry, but you have to cook dinner………………
  A. myself B. himself C. yourself D. ourselves
  2. They hope they can…………natural resources.
  A. collect B. plant C. keep D. save
  3. Tom is 16. He isn’t …….. to drive a car.
  A. enough young B. young enough C. enough old D. old enough
  4. When my uncle was young, he used ……….. fishing on Sundays.
  A. go B. went C. going D. to go
  My sister has been a student at this school…………two years.
  A. since B. for C. in D. about
  6. Many young people are fond …………….playing football.
  A. in B. on C. at D. of
  7. You should go to the………………to buy some fish and vegetables
  A. market B. post office C. kitchen D. theater
  8. You are not allowed to go ..................... the museum without paying.
  A. outside B. inside C. upstairs D. downstairs
  9. He does morning exercises regularly ..................improve his health.
  A. in order for B. so as to C. so that D. in order that
  10. Customers can shop in .........................in the new shopping mall in town.
  A. concern B. convenience C. comfort D. community
  III. Match the words in column A to the ones in column B. (1,5pts)
  A
  B
  
  
  1. When’s your birthday?
  2. How did you study this semester?
  3. Which subjects do you need to improve?
  4. How long have you been here?
  5. How much is airmail?
  6. Can you help me with the housework?
  a. For four years.
  b. It’s on May 23rd.
  c. I did study well.
  d. I need to improve English and Math.
  e. Certainly.
  f. It’s 50,000dong.
  1+
  2+
  3+
  4+
  5+
  6+
  
  


  
  
  IV. Read the passage carefully, then choose the correct answers (1.5pts)
  Today many people learn English. (1)………do all these people learn English? It is not (2)………to answer that question. Many boys and girls learn English at school because it is one (3)…………their subjects. Many adults learn English (4)…………it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher (5)…………because some of their books are in English at the college or (6)………… Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English.
  A. What B. How C. Why D. When
  A. difficult B. comfortable C. easy D. good
  A. in B. on C. off D. of
  A. although B. because C. however D. then
  A. job B. work C. study D. position
  A. school B. university C. home D. institute
  V. Read the passage and check Ture (T) or False (F) (1.5pts)
  England is not a large country. No town in England is very far from the sea, and many English families spend their holidays at the seaside. There are no high mountains in England, no very long rivers, and no very large forests.
  There are many towns in England. No town is very far from another. The English countryside
   
  Gửi ý kiến

  Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung

  Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung