Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Phương Trung

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TEST TERM 1 E 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoài Phương
Ngày gửi: 20h:55' 01-12-2017
Dung lượng: 48.4 KB
Số lượt tải: 1283
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT THANH OAI
Trường: THCS PHương Trung
Họ và tên: ……………………….
Lớp: 8 .…

ĐỀ THI TIẾNG ANH HỌC KÌ I Code 1
Môn : Tiếng Anh 8
Năm học: 2017 - 2018
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

I. Choose the word, which has underlined part pronouned differently from the others. (1pt)
1. A. classmate B. character C. grade D. place
2. A. tiger B. wife C. wisdom D. tire
3. A. folk B. hold C. photo D. neighbor
4. A. organized B. lived C. concerned D. established

 II. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. (2,5 pts)
1. I’m sorry, but you have to cook dinner………………
A. myself B. himself C. yourself D. ourselves
2. They hope they can…………natural resources.
A. collect B. plant C. keep D. save
3. Tom is 16. He isn’t …….. to drive a car.
A. enough young B. young enough C. enough old D. old enough
4. When my uncle was young, he used ……….. fishing on Sundays.
A. go B. went C. going D. to go
My sister has been a student at this school…………two years.
A. since B. for C. in D. about
6. Many young people are fond …………….playing football.
A. in B. on C. at D. of
7. You should go to the………………to buy some fish and vegetables
A. market B. post office C. kitchen D. theater
8. You are not allowed to go ..................... the museum without paying.
A. outside B. inside C. upstairs D. downstairs
9. He does morning exercises regularly ..................improve his health.
A. in order for B. so as to C. so that D. in order that
10. Customers can shop in .........................in the new shopping mall in town.
A. concern B. convenience C. comfort D. community
III. Match the words in column A to the ones in column B. (1,5pts)
A
B


1. When’s your birthday?
2. How did you study this semester?
3. Which subjects do you need to improve?
4. How long have you been here?
5. How much is airmail?
6. Can you help me with the housework?
a. For four years.
b. It’s on May 23rd.
c. I did study well.
d. I need to improve English and Math.
e. Certainly.
f. It’s 50,000dong.
1+
2+
3+
4+
5+
6+


IV. Read the passage carefully, then choose the correct answers (1.5pts)
Today many people learn English. (1)………do all these people learn English? It is not (2)………to answer that question. Many boys and girls learn English at school because it is one (3)…………their subjects. Many adults learn English (4)…………it is useful for their work. Teenagers often learn English for their higher (5)…………because some of their books are in English at the college or (6)………… Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English.
A. What B. How C. Why D. When
A. difficult B. comfortable C. easy D. good
A. in B. on C. off D. of
A. although B. because C. however D. then
A. job B. work C. study D. position
A. school B. university C. home D. institute
V. Read the passage and check Ture (T) or False (F) (1.5pts)
England is not a large country. No town in England is very far from the sea, and many English families spend their holidays at the seaside. There are no high mountains in England, no very long rivers, and no very large forests.
There are many towns in England. No town is very far from another. The English countryside
 
Gửi ý kiến

Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung

Trang học liệu củaTrường THCS Phương Trung